Access Permission Applications Till 01-Jun-2020
Home     Circle     Ambala     
S.No.DivisionReceived ApplicationsApplication ApprovedApplication PendingRejected
Within Time LimitBeyond Time LimitWithin Time LimitBeyond Time Limit
1 Ambala P-1 2 0 0 0 0 2
2 Ambala P-2 2 0 0 1 0 1
3 Kurukshetra P-1 1 0 0 0 0 1
4 Kurukshetra P-2 3 0 1 0 0 2
 Total: 8 0 1 1 0 6